Najlepsza Agencja pracy w Polsce, która pośredniczy w znajdowaniu pracowników i w znalezieniu pracy za granicą.
  1. pl
  2. de
  3. uk

INFORMACJA  O  PRZETWARZANIU  DANYCH OSOBOWYCH


W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE) 2016/679 w sprawie ochrony danych osobowych osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych, dalej: RODO) Agencja Pracy Etat Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością informuje o zasadach przetwarzania danych osobowych:
1. Administratorem Pani/Pana danych jest:
Agencja Pracy Etat spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Al. Niepodległości 36, 61-714 Poznań,
REGON: 366586551,
NIP: 7831754219
Nr wpisu do Rejestru Agencji Zatrudnienia: 15801
Kontakt z Administratorem Danych: biuro@agencjaetat.pl
2. Administrator Danych przetwarza dane osobowe Kandydatów do pracy i Pracowników przekazywane za pośrednictwem formularza kontaktowego znajdującego się na stronie www.arbeitsagentur-etat.com lub formularzy i dokumentów aplikacyjnych składanych w siedzibie Agencji:
a) dla celu procesu rekrutacji, w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych w tym celu – podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit aRODO);
b) dla celów prowadzenia przyszłych procesów rekrutacyjnych, w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych w tym celu – podstawą prawną
przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit a RODO);
c) w celu weryfikacji posiadanych przez Panią/Pana kwalifikacji i umiejętności oraz ustalenia warunków współpracy – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO). Administrator wskazuje, iż uzasadnionym interesem jest weryfikacja kandydatów do pracy oraz określenie warunków ewentualnej współpracy;
d) w celu ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO).

3. Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do uczestnictwa w procesie lub procesach rekrutacji.
4. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych, prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo
przenoszenia danych osobowych na warunkach wynikających z RODO.

5. W zakresie w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu, przysługuje Pani/Panu prawo
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
6. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda, ma Pani/Pan prawo wycofania zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
7. Przysługuje Pani/Panu również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie Rozporządzenia Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych w sytuacji, gdy istnieje podejrzenie, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.
8. Dane udostępnione przez Panią/Pana będą podlegały udostępnieniu w celu prawidłowej realizacji usług wyłącznie trzem grupom:
a) osobom upoważnionym przez Administratora, tj. naszym pracownikom i współpracownikom, którzy muszą mieć dostęp do danych osobowych aby mogli
wykonywać swoje obowiązki,

b) odbiorcom danych, tj. pracodawcom – użytkownikom,
c) odbiorcom danych, którymi są podmioty i organy, którym Administrator jest zobowiązany lub upoważniony udostępnić dane osobowe na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym podmiotom lub organom uprawnionym do otrzymania od Administratora danych osobowych lub uprawnionych do żądania dostępu do danych osobowych na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

9. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.
10. Administrator danych nie przekazuje danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
11. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do przeprowadzenia procesu rekrutacji i wyłonienia kandydata do pracy przez Administratora, a następnie przez okres 1 roku, na wypadek gdyby koniecznym było powtórzenie procesu rekrutacyjnego oraz w związku z realizacją usprawiedliwionego interesu Administratora opisanego w pkt. 2c). W przypadku zaś wyrażenia przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych dla celów przyszłych rekrutacji, dane będą przetwarzane nie dłużej niż 3 lata od momentu otrzymania aplikacji. Wskazane okresy przetwarzania mogą zostać każdorazowo przedłużone o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie niezbędne dla ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora. Po tym okresie dane będą przetwarzane jedynie w zakresie i przez czas wymagany przepisami prawa.

Najlepsza Agencja pracy w Polsce, która pośredniczy w znajdowaniu pracowników i w znalezieniu pracy za granicą.

Agencja pracy Etat pomoże Ci w zrekrutowaniu oraz zatrudnieniu wykwalifikowanych i niewykwalifikowanych pracowników z Ukrainy, Białorusi, Mołdawii, 

KONTAKT

kontakt@agencjaetat.pl

Strona główna

O agencji pracy

Dla pracodawcy

Oferty pracy

Kontakt

© 2018 Agencja pracy Etat. Created kapary.com. Strona korzysta z plików cookies zgodnie z polityką prywatności.

Agencji pracy Etat zaufali już: