Die beste Arbeitsagentur in Deutschland, die bei der Suche nach Mitarbeitern vermittelt.
  1. pl
  2. de
  3. uk

Datenschutzerklärung:


W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE) 2016/679 w sprawie ochrony danych osobowych osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych, dalej: RODO) Agencja Pracy Etat Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością informuje o zasadach przetwarzania danych osobowych:
1. Administratorem Pani/Pana danych jest:
Agencja Pracy Etat spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Al. Niepodległości 36, 61-714 Poznań,
REGON: 366586551,
NIP: 7831754219
Nr wpisu do Rejestru Agencji Zatrudnienia: 15801
Kontakt z Administratorem Danych: biuro@agencjaetat.pl
2. Administrator Danych przetwarza dane osobowe Kandydatów do pracy i Pracowników przekazywane za pośrednictwem formularza kontaktowego znajdującego się na stronie www.arbeitsagentur-etat.com lub formularzy i dokumentów aplikacyjnych składanych w siedzibie Agencji:
a) dla celu procesu rekrutacji, w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych w tym celu – podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit aRODO);
b) dla celów prowadzenia przyszłych procesów rekrutacyjnych, w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych w tym celu – podstawą prawną
przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit a RODO);
c) w celu weryfikacji posiadanych przez Panią/Pana kwalifikacji i umiejętności oraz ustalenia warunków współpracy – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO). Administrator wskazuje, iż uzasadnionym interesem jest weryfikacja kandydatów do pracy oraz określenie warunków ewentualnej współpracy;
d) w celu ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO).

3. Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do uczestnictwa w procesie lub procesach rekrutacji.
4. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych, prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo
przenoszenia danych osobowych na warunkach wynikających z RODO.

5. W zakresie w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu, przysługuje Pani/Panu prawo
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
6. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda, ma Pani/Pan prawo wycofania zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
7. Przysługuje Pani/Panu również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie Rozporządzenia Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych w sytuacji, gdy istnieje podejrzenie, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.
8. Dane udostępnione przez Panią/Pana będą podlegały udostępnieniu w celu prawidłowej realizacji usług wyłącznie trzem grupom:
a) osobom upoważnionym przez Administratora, tj. naszym pracownikom i współpracownikom, którzy muszą mieć dostęp do danych osobowych aby mogli
wykonywać swoje obowiązki,

b) odbiorcom danych, tj. pracodawcom – użytkownikom,
c) odbiorcom danych, którymi są podmioty i organy, którym Administrator jest zobowiązany lub upoważniony udostępnić dane osobowe na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym podmiotom lub organom uprawnionym do otrzymania od Administratora danych osobowych lub uprawnionych do żądania dostępu do danych osobowych na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

9. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.
10. Administrator danych nie przekazuje danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
11. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do przeprowadzenia procesu rekrutacji i wyłonienia kandydata do pracy przez Administratora, a następnie przez okres 1 roku, na wypadek gdyby koniecznym było powtórzenie procesu rekrutacyjnego oraz w związku z realizacją usprawiedliwionego interesu Administratora opisanego w pkt. 2c). W przypadku zaś wyrażenia przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych dla celów przyszłych rekrutacji, dane będą przetwarzane nie dłużej niż 3 lata od momentu otrzymania aplikacji. Wskazane okresy przetwarzania mogą zostać każdorazowo przedłużone o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie niezbędne dla ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora. Po tym okresie dane będą przetwarzane jedynie w zakresie i przez czas wymagany przepisami prawa.

Die beste Arbeitsvermittlung in Deutschland, die vermittelt, wenn es darum geht, Mitarbeiter zu finden und eine Arbeit im Ausland zu finden.

Arbeitsagentur Etat hilft bei der Suche, Rekrutierung und Einstellung von qualifizierten und nicht qualifizierten Mitarbeitern aus Ukraine, Weißrussland und Moldawien

KONTAKT

kontakt@agencjaetat.pl

© 2018 Arbeitsagentur Etat. Created kapary.com. Diese Plattform verwendet cookiesDatenschutzerklärung.

Der Arbeitsagentur Etat haben bereits vertraut: